Polskie Towarzystwo Historii Prawa

KOMISJA DYDAKTYKI

O Komisji Dydaktyki

Zgodnie ze Strategią Polskiego Towarzystwa Historii Prawa,
obiektem szczególnej troski Towarzystwa pozostaje akademicka oraz
pozaakademicka edukacja prawnohistoryczna. Aspirujemy do roli
jednego z moderatorów całej wspólnoty, obejmującej badaczki i
badaczy, środowisko studenckie, a także nauczycieli i uczniów szkół
średnich. Wyrażamy przekonanie, że przetrwanie i rozwój nauki
historii prawa zależy od systematycznego dopływu nowych adeptów,
którzy podejmą trud dźwigania na swoich barkach jej przyszłych
losów.

Towarzystwo pragnie udzielać wszechstronnej pomocy najzdolniejszym i najbardziej pracowitym seminarzystom oraz absolwentom studiów prawniczych zainteresowanych historią prawa w ich staraniach o rozpoczęcie kariery akademickiej m.in. poprzez stworzenie platformy informacyjnej oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne w procesie publikacji. Współtworzy warunki, w których młodzi badacze i badaczki będą się rozwijać, zdobywać wiedzę i doświadczenie oraz partycypować w pracach zespołów badawczych, ucząc się zasad prowadzenia kwerend źródłowych, a także nowoczesnej metodyki i metodologii pracy naukowej poprzez organizację warsztatów i popularyzację informacji o międzynarodowych spotkaniach dotyczących warsztatu naukowego.

Działania w tym zakresie podejmuje w szczególności wyodrębniona w strukturze Towarzystwa Komisja Dydaktyki.

Do zadań, które Komisja uznaje za priorytetowe, należy analiza roli i znaczenia przedmiotów prawnohistorycznych w nauczaniu uniwersyteckim na wydziałach prawa w Polsce i na świecie. Komisja analizuje potrzeby, oczekiwania i przemiany w zakresie dydaktyki przedmiotów historyczno-prawnych. Na podstawie tych badań opracowuje raporty odzwierciedlające stan faktyczny nauczania historii prawa na polskich uczelniach, inicjuje debaty, formułuje postulaty programowe oraz organizacyjne, wyraża stanowisko w budzących zaniepokojenie środowiska kwestiach związanych z dydaktyką.

Komisja podejmuje współpracę ze studenckimi kołami naukowymi, włączając osoby studiujące do prac Towarzystwa na zasadach partnerstwa.

Komisja inicjuje, wspiera i współpracuje przy organizacji przedsięwzięć dydaktycznych na wydziałach prawa, jak i poza nimi. Obecnie Komisja podjęła działania związane z opracowaniem formuły ogólnopolskiego konkursu z zakresu historii prawa kierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych, którego laureaci otrzymają indeksy na kierunek prawo w jednostkach, które zdecydują się na współpracę w ramach konkursu.

Komisja w kooperacji z wydziałami podejmuje pracę nad nową formułą olimpiady historyczno-prawnej, organizowanej zwyczajowo na wydziałach prawa dla studentów pierwszego roku. Komisja deklaruje patronat nad olimpiadą i wyraża gotowość pełnego wsparcia organizatorów na poszczególnych wydziałach.

Komisja Dydaktyki opracowuje także format Konkursu na Najlepszy Debiutancki Artykuł Naukowy. Pierwsza edycja Konkursu odbędzie się w 2023 roku.

 

Zapraszamy do współpracy wszystkich członków Towarzystwa, którym leży na sercu kwestia jakości pracy dydaktycznej i angażowania najmłodszych adeptów w rozwój historii prawa!

Kontakt

Anna Tarnowska

atarn@umk.pl

Tomasz Kucharski

sekretarz@pthp.pl

Działania Komisji Dydaktyki