Polskie Towarzystwo Historii Prawa

KOMISJA NAUKI

O Komisji Nauki

Zgodnie ze Strategią Polskiego Towarzystwa Historii Prawa, obiektem szczególnej troski Towarzystwa pozostaje sfera wymiany doświadczeń naukowych oraz aranżowanie i moderowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych. Podejmujemy starania, mające na celu realizację i wspieranie strategicznych dla dyscypliny projektów długofalowych oraz metodologicznych debat.

Towarzystwo pragnie także zaangażować się w ewaluację polskich badań prawnohistorycznych w kontekście rozwoju nauk społecznych i humanistycznych, z uwzględnieniem aktualnych trendów w nauce światowej. Prowadzimy bieżący monitoring w zakresie potrzebnego wsparcia w badaniach naukowych i opracowujemy instrumenty pomocowe. Dążymy do stworzenia forum do powstawania zespołów badawczych oraz dzielenia się doświadczeniami, związanymi z organizacją badań i pozyskiwaniem środków na ich finansowanie.
Działania w tym zakresie podejmuje w szczególności wyodrębniona w strukturze Towarzystwa Komisja Nauki.
Do zadań, które Komisja uznaje za priorytetowe, należy prowadzenie prac przygotowawczych oraz koordynowanie działań mających na celu opracowanie nowej syntezy dziejów prawa na ziemiach polskich. Zadanie to jest realizowane w ramach działalności sekcji (podkomisji) Komisji Nauki. Każda z podkomisji zajmuje się wyszczególnieniem zestawu zagadnień, a następnie ich opracowaniem na potrzeby samodzielnego tomu w ramach nowej syntezy. Powołane zostały cztery sekcje:
Administrare, która łączy naukowców prowadzących badania nad realizacją funkcji organizatorskiej państwa bądź innych podmiotów prawa publicznego oraz nad sposobami zarządzania przestrzenią publiczną przy pomocy środków niewładczych
Cognitare, która jest odpowiedzialna za prowadzenie badań w obszarze szeroki rozumianego myślenia o prawie, skupiając się na problematyce warunków, w których prawo krajowe nie było nauczane, wizji prawa kształtowanej w społeczeństwie sensu largo, jak i w społeczności prawników w oparciu o recepcję wzorców obcych.
Punitare zajmuje się szeroko rozumianymi zagadnieniami punitywnymi, obejmującymi nie tylko naukę o przestępstwie i karze w ramach prawa karnego w sensie ścisłym, ale także np. sankcje administracyjne, przepisy porządkowe oraz problematykę wykroczeń.
Velle integruje badania nad podstawami funkcjonowania społeczeństwa objętymi regulacją prawa prywatnego.

Zachęcamy do udziału w pracach Komisji wszystkich członków Towarzystwa zainteresowanych kwestiami naukowymi, a szczególnie do włączenia się w prace prowadzone w ramach sekcji.

Kontakt

Michał Gałędek

michal.galedek@prawo.ug.edu.pl

Działania Komisji Nauki

No posts found!