Polskie Towarzystwo Historii Prawa

SKŁAD OSOBOWY

Zarząd

Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ​

Prezes

Profesor Wydziału Prawa i Administracji UJ. Absolwent prawa i historii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się historią prawa miejskiego i kultury prawnej w miastach dawnej Polski oraz problematyką wolności religijnej. Uczestnik i kierownik licznych projektów krajowych i międzynarodowych, w tym bazy źródeł prawa z przeszłości „IURA. Źródła prawa dawnego” https://iura.uj.edu.pl/dlibra . Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”.

 

Dr hab. Anna Tarnowska, prof. UMK

Wiceprezes

Profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Interesuje się ustrojem, administracją i prawem publicznym Polski stanisławowskiej i II Rzeczypospolitej, Prus oraz innych krajów niemieckojęzycznych. Kierownik i uczestnik projektów krajowych i międzynarodowych, w latach 2014-2018 była uczestnikiem międzynarodowej grupy badawczej ReConFort, w ramach pierwszego projektu historycznoprawnego finansowanego przez European Research Council.

Dr hab. Maciej Rakowski, prof. UŁ

Wiceprezes

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji, kierownik Zakładu Badań nad Rozwojem Ustrojów Państwowych. Prowadzi badania nad kształtowaniem się odpowiedzialności władzy wykonawczej, historią prawa wyborczego, dziejami ustroju Hawajów i niepodległego miasta Fiume. Adwokat prowadzący indywidualną kancelarię w Łodzi, nagrodzony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Od 1994 r. radny Rady Miejskiej w Łodzi.

Dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

Wiceprezes

Kierownik Katedry Historii Prawa oraz założyciel i kierownik Studiów podyplomowych Metodologia Badań w Naukach Prawnych Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi badania nad polską historią prawa, ustroju i doktryn polityczno-prawnych w XIX i XX w. Obecnie kieruje projektami Narodowego Centrum Nauki „Spór o konstytucję Królestwa Polskiego jako formatyw polskiego liberalizmu politycznego” oraz „Fundamenty polskiego prawa karnego w II i III Rzeczypospolitej”, jak również Naczelnej Rady Adwokackiej „Momenty zwrotne w dziejach polskiej adwokatury”.

Dr hab. Jan Halberda

Skarbnik

Adiunkt w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny i biegły sądowy w zakresie prawa prywatnego krajów common law.

Prowadzi badania w zakresie historii i dogmatyki angloamerykańskiego prawa prywatnego, prawa porównawczego oraz powszechnej historii prawa.

Dr Tomasz Kucharski

Sekretarz

Adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zainteresowania badawcze: dzieje sejmu walnego i elekcyjności tronu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, organizacja i funkcjonowanie sądów powszechnych na Pomorzu i w Wielkopolsce w pierwszej połowie XX wieku, historia i współczesność polskiego prawa archiwalnego

Dr hab. Piotr Pomianowski, prof. UW

Członek zarządu

Profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny. Zainteresowania badawcze:  recepcja prawa obcego na ziemiach polskich, prawo medyczne, prawo do informacji.

Dr hab. Tomasz Dolata

Członek zarządu

Adiunkt w Instytucie Historii Państwa i Prawa, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; Kierownik Pracowni Dokumentacji Historyczno-Prawnej;

Kurator specjalista w SR w Dzierżoniowie;

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu.

Zainteresowania badawcze: historia prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej; kodyfikacja polskiego prawa cywilnego materialnego po II WŚ.

Prof. UAM dr hab. Piotr M. Pilarczyk

Członek zarządu

Profesor Wydziału Prawa i Administracji UAM.
Absolwent prawa i historii na tejże uczelni.
Przewodniczący Komisji Nauk Prawnych
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Interesuje się historią skarbowości, ustroju oraz
literaturą XVIII i XIX wieku.

Komisja Rewizyjna

Dr hab. Justyna Wiśniewska, prof. UŁ

Kierownik Katedry Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się historią prawa sądowego obowiązującego na ziemiach polskich, a w szczególności dziewiętnastowiecznego prawa małżeńskiego, rzeczowego i spadkowego oraz jego przemianami w XX wieku.

Dr Justyna Bieda

Studia prawnicze ukończyła w 2004 r. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie oraz parce na stanowisku asystenta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego (obecnie Katedra Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa). Stopień naukowy doktora uzyskała w 2011 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Testamenty publiczne na ziemiach Królestwa Polskiego w świetle praktyki notarialnej na przykładzie działalności kancelarii notarialnych w Zgierzu w latach 1826-1875”. W tym samym roku rozpoczęła pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisku adiunkta. Obecne zainteresowania naukowe skupia wokół zagadnień związanych z rozwojem więziennictwa na ziemiach Królestwa Polskiego, w szczególności instytucji aresztów detencyjnych. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu historii prawa.

Pracę naukową łączy z praktyką wykonywania zawodu adwokata. Aplikację adwokacką odbyła w latach 2005-2009 i uzyskała pozytywny wynik egzaminu adwokackiego. Jako adwokat zajmuje się prawem rodzinnym i w tym kierunku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim – Praw rodzinne z elementami psychologii.

Dr Mateusz Szymura

Adiunkt w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa w Instytucie Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adwokat w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu oraz członek zarządu Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej. Swoje zainteresowania ogniskuje wokół recepcji prawa rzymskiego w hybrydowych systemach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem szkockiego systemu prawa prywatnego.