Polskie Towarzystwo Historii Prawa

SKŁAD OSOBOWY

Zarząd

Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ​

Prezes

Profesor Wydziału Prawa i Administracji UJ. Absolwent prawa i historii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się historią prawa miejskiego i kultury prawnej w miastach dawnej Polski oraz problematyką wolności religijnej. Uczestnik i kierownik licznych projektów krajowych i międzynarodowych, w tym bazy źródeł prawa z przeszłości „IURA. Źródła prawa dawnego” https://iura.uj.edu.pl/dlibra . Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”.

 

Dr hab. Anna Tarnowska, prof. UMK

Wiceprezes

Profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Interesuje się ustrojem, administracją i prawem publicznym Polski stanisławowskiej i II Rzeczypospolitej, Prus oraz innych krajów niemieckojęzycznych. Kierownik i uczestnik projektów krajowych i międzynarodowych, w latach 2014-2018 była uczestnikiem międzynarodowej grupy badawczej ReConFort, w ramach pierwszego projektu historycznoprawnego finansowanego przez European Research Council.

Dr hab. Maciej Rakowski, prof. UŁ

Wiceprezes

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji, kierownik Zakładu Badań nad Rozwojem Ustrojów Państwowych. Prowadzi badania nad kształtowaniem się odpowiedzialności władzy wykonawczej, historią prawa wyborczego, dziejami ustroju Hawajów i niepodległego miasta Fiume. Adwokat prowadzący indywidualną kancelarię w Łodzi, nagrodzony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Od 1994 r. radny Rady Miejskiej w Łodzi.

Dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

Wiceprezes

Kierownik Katedry Historii Prawa oraz założyciel i kierownik Studiów podyplomowych Metodologia Badań w Naukach Prawnych Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi badania nad polską historią prawa, ustroju i doktryn polityczno-prawnych w XIX i XX w. Obecnie kieruje projektami Narodowego Centrum Nauki „Spór o konstytucję Królestwa Polskiego jako formatyw polskiego liberalizmu politycznego” oraz „Fundamenty polskiego prawa karnego w II i III Rzeczypospolitej”, jak również Naczelnej Rady Adwokackiej „Momenty zwrotne w dziejach polskiej adwokatury”.

Dr hab. Jan Halberda

Skarbnik

Adiunkt w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny i biegły sądowy w zakresie prawa prywatnego krajów common law.

Prowadzi badania w zakresie historii i dogmatyki angloamerykańskiego prawa prywatnego, prawa porównawczego oraz powszechnej historii prawa.

Dr Tomasz Kucharski

Sekretarz

Adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zainteresowania badawcze: dzieje sejmu walnego i elekcyjności tronu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, organizacja i funkcjonowanie sądów powszechnych na Pomorzu i w Wielkopolsce w pierwszej połowie XX wieku, historia i współczesność polskiego prawa archiwalnego

Dr hab. Piotr Pomianowski, prof. UW

Członek zarządu

Profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny. Zainteresowania badawcze:  recepcja prawa obcego na ziemiach polskich, prawo medyczne, prawo do informacji.

Członek zarządu

Profesor Wydziału Prawa i Administracji UAM.
Absolwent prawa i historii na tejże uczelni.
Przewodniczący Komisji Nauk Prawnych
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Interesuje się historią skarbowości, ustroju oraz
literaturą XVIII i XIX wieku.

Dr hab. Łukasz Korporowicz, prof. UŁ

Członek zarządu

Profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od początku swojej kariery akademickiej związany z Katedrą Prawa Rzymskiego. Od grudnia 2022 pełni również funkcję kierownika Centre for Anglo-American Legal Tradition. W przeszłości zaangażowany w działalność organizacyjną na rzecz Wydziału (pełnił funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ ds. ewaluacji oraz prodziekana ds. nauki). Aktualnie sprawuje funkcję prorektora ds. nauki Uniwersytetu Łódzkiego.

Do jego głównych zainteresowań naukowych należą porównawcza historia prawa, recepcja prawa rzymskiego w Anglii, historia prawa angielskiego, historia prawa amerykańskiego oraz szeroko rozumiana historia edukacji i zawodów prawniczych. Bliskie są mu także kwestie dotyczące obecności prawa rzymskiego w dziejach prawa polskiego oraz wpływ prawa rzymskiego na średniowieczne prawo kanoniczne. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Prowadził badania o charakterze archiwalnym w licznych uczelniach brytyjskich, w tym w University of Oxford, University of Cambridge, a także w University of Edinburgh. Członek międzynarodowych i ogólnopolskich towarzystw naukowych, w tym m.in. Selden Society, American Society for Legal History, Royal Historical Society.

Komisja Rewizyjna

Dr hab. Dorota Wiśniewska, prof. UŁ

Kierownik Katedry Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się historią prawa sądowego obowiązującego na ziemiach polskich, a w szczególności dziewiętnastowiecznego prawa małżeńskiego, rzeczowego i spadkowego oraz jego przemianami w XX wieku.

Dr Judyta Dworas-Kulik

Adiunkt w Katedrze Historii Ustroju i Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Interesuje się historią polskiego prawa sądowego okresu międzywojennego. Prowadzi również badania nad historią polskiego prawa morskiego i jego przemianami w XX wieku.

Dr Mateusz Szymura

Adiunkt w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa w Instytucie Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adwokat w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu oraz członek zarządu Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej. Swoje zainteresowania ogniskuje wokół recepcji prawa rzymskiego w hybrydowych systemach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem szkockiego systemu prawa prywatnego.